Data Pejabat dan Staff

image/svg+xml
NIP Nama Lengkap Jabatan
NIP.19591212 198003 1020 DRS. HERU IRAWAN .MSI KEPALA PELAKSANA BPBDnPembina Utama Muda / IV c
NIP.19731105 199901 101 TANTOWI JAUHARI, SP SEKRETARISnPembina / IV a
NIP.19600711 198509 2001 SUMIATI, SE SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAMnPenata Tk. I (III/d)
NIP.19600306 198103 2004 MUJIATI SUB BAG KEUANGANnPenata Tk. I (III/d )
NIP.19681007 199202 1002 A.PURWOKO I,SE SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIANnPenata / III c
DRS. KATIJAN., MSI. DRS. KATIJAN., MSI. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAANnPembina / IV a
NIP. 19650705 198606 1002 MUSTOFA,SPd BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIKnMUSTOFA,SPd
NIP. 19680521 199603 1 001 MARUDUT NADEAK. SH.MH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSInPembina / IV a
NIP. 19720817 200312 1 007 SABAR ARIADI, SE.MM SEKSI PENCEGAHANnPenata / III c
NIP. 19631126 198603 1 014 GANEF RAHMANTO. S.Sos SEKSI KEDARURATANnPenata Tk I / III d
NIP. 19740805 200312 1 005 WAHYUDI., ST. SEKSI REHABILITASInPenata / III c
NIP. 19580810 199003 1 007 Drs. IMAM SUHARI SEKSI LOGISTIKnPenata Tk. I / III/d
NIP. 19680609 199503 1 002 DRS. DJONI OPERIANTO TRISULA SEKSI KESIAPSIAGAANnPenata Tk. I/ III D
NIP. 19590209 199703 1 001 IMAM KHAMBALI, ST. SEKSI REKONSTRUKSInPenata Tk. I / III/d
NIP.19660601 200701 1021 SURYANTO STAFnPengatur Muda Tk I/ II/b
NIP.19851128 201101 1 009 FARID PANDHU P, AMD STAFnPengatur / II/c
NIP.19770116 200601 1004 ERWAN WIEDIANTO STAFnPengatur Muda Tk.I / II/b
NIP.19791129 201101 2010 LILIN LISTIANA, AMD STAFnPengatur / II/c
NIP.19750505 200801 128 WAGIMIN STAFnJuru Tk.I / I/d
NIP. 19841113 201001 2 015 DANI TRI ANGGORO,S.Sos STAFnPenata Muda / III/a
NIP. 19800817 200901 1 001 AGUS RIADI STAFnPengatur Muda Tk.I / II/b
Scroll to Top